GDPR

1. Informačné dáta o spoločnosti:
IB Rein, S.R.O.,
Adresa prevádzky: Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
IČO: 35896582   DIČ: 2021864515   IČ DPH: SK2021864515

Spoločnosť IB Rein spracováva osobné údaje zákazníkov v nasledovných formách:
 • databáza klientov
 • požičovňa profesionálnej čistiacej techniky a náradia
 • účtovné doklady, faktúry, objednávky
 • online marketing vo forme newsletterov
 • právna agenda
 
2. Účel spracúvania osobných údajov vo firme IB Rein
Spoločnosť IB Rein spracováva osobné údaje pre nasledovné účely:
 • uzatváranie a plnenie zmluvných i predzmluvných vzťahov
 • spracovávanie objednávok, krátkodobých nájmov a dlhodobých prenájmov
 • kúpne zmluvy
 • došlé faktúry a fakturácia s odberateľom
 • odosielanie newsletterov za účelom propagácie a email marketingu ohľadne aktuálnych ponúk
 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • práv na náhradu škody
 
3. Osobné údaje, ktoré v spoločnosti IB Rein požadujeme pre účely uzatvorenia obchodu:
Spoločnosť IB Rein získava od svojich klientov a zákazníkov nasledovné osobné údaje:
 • meno, priezvisko, titul
 • adresa trvalého bydliska/pobytu
 • adresa prechodného pobytu
 • korešpondenčná adresa
 • dátum narodenia
 • rodne číslo
 • druh a číslo dokladu totožnosti – OP alebo pas
 • telefónne/mobilné číslo
 • e-mailová adresa
 • podpis
 • číslo bankového účtu
 
4. Doplňujúce informácie
Na zabezpečenie riadneho plnenia uzatvorených zmlúv osobné údaje zákazníkov a klientov môžu prísť do kontaktu s nasledovnými kategóriami príjemcov:
 • príslušné daňové úrady
 • finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
 • sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva
 • poverení zamestnanci
 
5. Osobné údaje spracovávame na právnom základe:
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.
 
6. Za účelom archivácie sú osobné údaje likvidované v nasledovných časových lehotách:
 • Faktúry 10 rokov
 • Interné doklady 10 rokov
 • Pokladňa 10 rokov
 • Vymáhanie pohľadávok 5 rokov
 • Bankové výpisy 10 rokov
 • Účtovné závierky 10 rokov
 
7. Práva dotknutej osoby:
Na základe osobnej žiadosti má dotknutá osoba právo vyžadovať:
 • prístup k osobným údajom a vydanie potvrdenia o ich spracovaní
 • uvedenie presných informácii o zdroji , z ktorého boli osobné údaje získané a spracované
 • zoznam všetkých osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania
 • dotknutá osoba má právo na opravu alebo výmaz svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, alebo úplný výmaz osobných údajov, ktorých spracovávanie bolo skončené, resp. ak došlo k porušeniu zákona
 • dotknutá osoba má právo obmedziť spracovávanie osobných údajov alebo blokovať svoje osobné údaje, ak odvolá súhlas so spracovaním pred uplynutím času jeho platnosti
 • dotknutá osoba má právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, pri ktorých má pocit, že môžu byť alebo budú využité v prospech priameho marketingu, bez predošlého súhlasu, pričom má právo žiadať o okamžitú likvidáciu predmetných údajov
 • dotknutá osoba môže podať návrh príslušnému úradu na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má podozrenie o neoprávnenom spracovaní osobných údajov
 • pri nespôsobilosti dotknutej osoby na právne úkony v plnom rozsahu môže uplatniť právo jej zákonný zástupca, resp. ak už dotknutá osoba nežije, jej práva v plnom rozsahu môže uplatniť jej blízka osoba
 • žiadosti dotknutej osoby budú vybavené bezplatne a bez účtovania ďalších poplatkov, okrem prípadov, ktoré sú uvedené v §21 ods. 3.
 • písomne buu vybavené všetky žiadosti dotknutých osôb v zákonom stanovenej lehote, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom bola žiadosť doručená